Meniu
Krepšelis

Privatumo politika

FUTURESKIN ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS/

PRIVATUMO POLITIKA

 


1.    Bendrosios nuostatos


1.1.        Asmens duomenų tvarkymo taisyklės /privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi Jūsų, kaip Futureskin svetainės lankytojo ir (ar) pirkėjo asmens duomenys. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys.

1.2.        Europos Sąjungoje, o kartu ir Lietuvoje, asmens duomenų apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl siekiame, kad Futureskin svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie jų asmens duomenys yra renkami, kaupiami, saugomi, ir kaip jie yra naudojami. Taip pat užtikriname, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

1.3.        Futureskin svetainėje asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais (t. y. siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus duomenų subjektui bei duomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu), t. y. duomenų subjektas, registruodamasis Futureskin svetainėje ir pažymėdamas atitinkamą laukelį, sutinka laikytis Futureskin svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, Futureskin pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki duomenų subjektas atšauks savo sutikimą, paspaudęs mygtuką „išsiregistruoti“ arba apie tai informuodamas Futureskin svetainės administratorių elektroniniu paštu info@futureskin.lt arba jis neteks galios kitais šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais.

1.4.        Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Futureskin svetainėje.

1.5.        Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Futureskin svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šias Taisykles. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, rekomenduojame nesinaudoti Futureskin svetaine.


 2.     Sąvokos

2.1.        Administratorius – UAB „Spalanga“ įgaliotas darbuotojas.

2.2.        Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.3.        Asmens duomenų valdytojas (Valdytojas arba Futureskin) – UAB „Spalanga“, juridinio asmens kodas: 304353787, adresas: Skroblų g. 25-118 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.4.        Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys pateikiami Futureskin svetainėje, registruojant Pirkėjo paskyrą arba dalyvaujant Lojalumo programoje.

2.5.        Futureskin paskyros – tai Futureskin paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Futureskin bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2.6.        Futureskin svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Futureskin.lt, valdoma UAB „Spalanga“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304353787, adresas Skroblų g. 25-118 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).

2.7.        Lojalumo programa – UAB „Spalanga“ vykdoma lojalumo programa, skirta registruotiems pirkėjams, atitinkantiems Lojalumo programos taisyklėse nustatytas sąlygas suteikti papildomų naudų šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

2.8.        Partneris – tai asmuo, teikiantis prekes ar paslaugas UAB "Spalanga", su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

2.9.        Paskyra – tai prisijungimo prie Futureskin svetainės sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Futureskin svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

2.10.     Paslaugos – visos Futureskin svetainėje nurodytos Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Futureskin svetainėje, pardavimą.

2.11.     Pirkėjas (arba Jūs) – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; (ii) juridiniai asmenys.

2.12.     Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Futureskin svetainėje bei savo Paskyroje.

2.13.     Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Futureskin svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Futureskin svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

2.14.     Taisyklės – tai šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės/privatumo politika.

2.15.     Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

3.     Asmens duomenys

3.1.        Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris arba kita informacija, kurią registracijos ar pirkimo taisyklių nustatyta tvarka būtina pateikti, norint pirkti Futureskin svetainėje. Asmens duomenų sąvoka neapima informacijos, nesusijusios su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui, Futureskin svetainės lankytojų skaičius.

3.2.        Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo ir sutarties tinkamo įvykdymo tikslais, taip pat subjekto sutikimu dalyvaujant Lojalumo programoje, siekiant suteikti papildomų naudų, ar tiesioginės rinkodaros tikslais (kai yra gautas duomenų subjekto sutikimas, išskyrus atvejus, kai toks sutikimas nėra būtinas), laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 4.     Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

4.1.        Futureskin svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB „Spalanga“ serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Prieigą prie duomenų turi tik UAB „Spalanga“ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų yra neįmanoma.

4.2.        Futureskin svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, prisijungimo prie svetainės data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB „Spalanga“ serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB „Spalanga“ gali atlikti statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.

4.3.        Asmens duomenų kaupimo ir tvarkymo tikslai:

4.3.1.   teikti Jums kuo labiau personalizuotas paslaugas;

4.3.2.   gerinti ir optimizuoti Futureskin svetainę;

4.3.3.   pagerinti Futureskin svetainės paslaugas ir prekių pasiūlą pagal Jūsų pateiktą informaciją ir nuomones;

4.3.4.   tobulinti klientų aptarnavimą;

4.3.5.   apdoroti sandorių informaciją;

4.3.6.   tinkamai vykdyti sutartis su Duomenų subjektais – tiekti prekes ir teikti paslaugas;

4.3.7.   gerinti komunikaciją tarp Jūsų ir Futureskin svetainės;

4.3.8.   vykdyti tiesioginę rinkodarą.

4.4.        Jūsų nurodytas asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti apie specialius Futureskin pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Jeigu dalyvaujate Lojalumo programoje, Jūsų gali būti paprašyta pareikti papildomus asmens duomenis, kurie reikalingi, siekiant suteikti Jums papildomų naudų. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Futureskin pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą.

4.5.        Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol turite galiojančią Paskyrą, bet ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Jūs galite bet kada panaikinti (uždaryti) savo Paskyrą Futureskin svetainėje, tačiau tokiu atveju negalėsite toliau naudotis šia Paskyra ir gauti Jums skirtų pasiūlymų.

4.6.        Buhalterinės apskaitos dokumentai ir juose esantys Jūsų asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą (Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”).

4.7.        Po Paskyros panaikinimo Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi Valdytojo naudojamame serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Futureskin svetainė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Futureskin svetainė yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus Futureskin svetainėje paskelbtų pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba pasibaigus teisėtam tikslui.

4.8.        Jūs įsipareigojate ir privalote saugoti savo prisijungimo prie Futureskin svetainės savo Paskyros Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Jūs įsipareigojate neatskleisti tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys Jums tapo prieinami Futureskin svetainėje, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Valdytoją.

4.9.        Jeigu Valdytojas abejoja Pirkėjų pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

 

5.     Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

5.1.        Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik Valdytojo įmonės viduje, taip pat serverio valdytojo. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas Serverio valdytojui, taip pat jei jos padeda Valdytojui administruoti svetainę, vykdyti verslą, pristatyti Jums užsakytas prekes ar teikti paslaugas, jei šios šalys sutinka laikyti gautą informaciją konfidencialia ir nenaudoti kitais tikslais, kurie nenumatyti šiose Taisyklėse.

5.2.        Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, kai manome, kad būtina laikytis įstatymais nustatytų reikalavimų, išlaikyti svetainės politiką arba apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises, turtą.

5.3.        Svetainėje surinkta ne asmeninė informacija apie lankytojus gali būti pateikta trečiosioms šalims rinkodarai, reklamai ar kitokiam naudojimui. Tokiu atveju Valdytojas kontroliuoja, kaip trečiosios šalys laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.

5.4.        Pirkėjo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams, tik tokiems tikslams, kurie numatyti šiose Taisyklėse, laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos dėl asmens duomenų perdavimo į ES ar kitas užsienio šalis.

5.5.        Jei Jūsų asmens duomenis bus nutarta atskleisti kitiems gavėjams, nei nurodyta šiose Taisyklėse, o taip pat jeigu bus nutarta Jūsų asmens duomenis pateikti į užsienio šalis, mes suteiksime Jums informaciją apie tokį atskleidimą tuo metu, kai rinksime atitinkamus Jūsų asmens duomenis ir kai gausime Jūsų sutikimą dėl tokio atskleidimo.

 

6.     Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

6.1.        Svetainės operatorius naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą.

6.2.        Svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

6.3.        Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose Taisyklėse numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Futureskin funkcijos jam gali neveikti.

6.4.        Futureskin svetainėje naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Futureskin svetainės funkcijų gali neveikti.

6.5.        Kita Slapukų rūšis skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Futureskin svetainė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Futureskin svetainės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Futureskin svetainės Partnerį.

 

7.     Nepilnamečių asmenų apsauga

7.1.        Futureskin svetainėje pirkti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų. Nepilnamečių  asmens duomenų Futureskin svetainė nereikalauja, jie yra nerenkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.
 

8.     Informacija ir kitos Duomenų subjekto teisės

8.1.        Jūs turite teisę paprašyti ataskaitos apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis turi Valdytojas. Tokia ataskaita kartą per metus gali būti Jums teikiama nemokamai elektroniniu būdu. Jeigu pageidaujate ataskaitos popierinėje laikmenoje, Jūsų bus paprašyta atlyginti tokios ataskaitos parengimo išlaidas. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.

8.2.        Jūs turite teisę pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją Jūsų asmens duomenyse, taip pat reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš Valdytojo duomenų bazės, o taip pat sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimų.

8.3.        Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

8.4.        Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą.

8.5.        Jūs turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

8.6.        Norėdami pateikti savo prašymus, prašome kreiptis į Valdytoją elektroniniu paštu info@futureskin.lt.

8.7.        Jeigu manote, kad Valdytojas Jūsų asmens duomenis tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų, Jūs turite teisę dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į valstybinę priežiūros instituciją – Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją.

 

9.     Partnerių nuorodos

9.1.        Savo nuožiūra Valdytojas gali paskelbti Futureskin svetainėje partnerių ar kitų trečiųjų šalių reklamą, pasiūlymus, akcijas, pateikiant nuorodas į atitinkamus internetinius puslapius. Šie partneriai ar trečiosios šalys turi nustatę savo privatumo politikas. Todėl Valdytojas neatsako už minėtų internetinių puslapių turinį ir Jūsų veiklą juose.

 

10.  Taisyklių keitimas

10.1.     Šios Taisyklės gali būti pakeistos Valdytojo sprendimu. Šių Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Futureskin svetainėje. Todėl kviečiame Jus kartas nuo karto apsilankyti svetainėje ir peržiūrėti šių Taisyklių redakciją.

10.2.     Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, Jūs turite teisę raštu išreikšti savo nesutikimą su Taisyklių pakeitimais. Tokiu atveju nebegalėsime tvarkyti Jūsų asmens duomenų ir atitinkamai, Jūs nebegalėsite naudotis Futureskin svetainės paslaugomis.

10.3.     Jei šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Futureskin svetainės teikiamomis paslaugomis, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija.


11.  Sutikimas

11.1.     Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, ir patvirtinate, kad:

11.1.1.             Jūs sutinkate pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono Nr.) bei neprieštaraujate, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarkytų internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu dalyvaujate Lojalumo programoje, Jūs sutinkate pateikti papildomus asmens duomenis, nurodytus Lojalumo taisyklėse, kurie yra būtini, siekiant Jums suteikti papildomas Lojalumos programos naudas.

11.1.2.             Jūs esate informuoti apie savo teisę susipažinti su Futureskin tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Futureskin svetainėje bei kreiptis el. paštu info@futureskin.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

11.2.     Jeigu nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami Futureskin svetainėje tiesioginės rinkodaros tikslais, parašykite elektroninį laišką adresu info@futureskin.lt ir nurodykite, kad nepageidaujate gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių su tiesioginės rinkodaros informacija. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Jūsų aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Jūs taip pat turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ Futureskin naujienlaiškio apačioje.

11.3.     Šios Taisyklės parengtos ir taikomos nuo 2022 m. gegužės 2 d.

11.4.     Jei turite klausimų dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių/privatumo politikos, taip pat dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat jei norite susisiekti su mumis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome rašyti elektroninį laišką elektroninio pašto adresu info@futureskin.lt